vlf logo

Inloggen voor leden VLF

Op 19 januari 1968 is de Vereniging Hoofden Fysiotherapie (V.H.F.) opgericht. Al in de daaraan voorafgaande jaren waren enkele collega’s, die een leidinggevende functie in de fysiotherapie bekleedden, met elkaar in gesprek geraakt over het oplossen van organisatorische problemen en het gezamenlijk vergaren of uitwisselen van specifieke kennis voor het zo optimaal mogelijk laten functioneren van hun afdeling. Alom bleek de wenselijkheid aanwezig om met elkaar hierover een geregeld contact te blijven onderhouden. De vereniging had toentertijd een tweeledig doel vastgesteld, namelijk “een studiegroep zijn en t.a.v. de afdelingen voor Fysische therapie overleg plegen over organisatorische en vaktechnische vraagstukken”. De zaken werden meteen voortvarend aangepakt en in november 1968 werd het eerste bestuur gekozen.

De eerste taak van het toenmalige bestuur was het ontwerpen van statuten en op 2 mei 1969 werd de definitieve versie goedgekeurd en één jaar later waren de statuten koninklijk goedgekeurd: per 24 juni 1970 was de Vereniging Hoofden Fysiotherapie officieel een feit geworden. De vereniging voorzag duidelijk in een behoefte. Men vond elkaar in de herkenning van een aantal ontwikkelingen waar hoofden fysiotherapie in de instellingen mee te maken hadden en waaraan men gezamenlijk richting wilde geven.

In de negentiger jaren werd geconstateerd dat de functie van de leidinggevende sterk aan verandering onderhevig was: hoofdenfuncties verdwenen en andere managementfuncties kwamen terug. In 1997 heeft het toenmalige bestuur ingezien dat er wat moest veranderen om adequaat te kunnen inspelen op deze veranderingen en richtte een “Commissie strategie” op. In 1998 werd het eindrapport van deze commissie gepresenteerd. In dit rapport werd opnieuw de doelstelling van de vereniging geformuleerd, en de doelgroep en middelen beschreven. Eén van de belangrijkste wijzigingen was dat de vereniging werd opengesteld voor “leidinggevenden van afdelingen fysiotherapie” die geen fysiotherapeut waren en voor fysiotherapeuten, die vakgroepcoördinator waren, in die gevallen waar er geen hoofd fysiotherapie was.
In 2000 werden de statuten gewijzigd en het huishoudelijk reglement vastgesteld en heette de vereniging formeel de Vereniging Leidinggevenden Fysiotherapie (V.L.F.).