vlf logo

Inloggen voor leden VLF

Doel van de VLF
De vereniging heeft tot doel de leden te ondersteunen in hun leidinggevende rol ter verbetering van de positie, de kwaliteit en identiteit van de intramurale fysiotherapie in de ruimste zin des woords.

Middelen
De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het houden van algemene bijeenkomsten;
  • het organiseren van voordrachten over onderwerpen, die voor haar leden van belang kunnen zijn;
  • het organiseren van studiedagen voor haar leden;
  • het verzamelen en distribueren van die gegevens, die voor haar leden van belang kunnen zijn, in verband met hun functie en het functioneren van de onder hen ressorterende dienst;
  • het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies en oordeel aan organisaties in de gezondheidszorg, indien dit betreft het functioneren van een fysiotherapeutische dienst van een instelling voor intramurale gezondheidszorg in Nederland, het functioneren van de leidinggevende van een fysiotherapeutische dienst en het functioneren van de fysiotherapeut in de gezondheidszorg in Nederland.
  • het op verzoek verlenen van daadwerkelijke steun aan de leden.